Adre­sy inter­neto­we dla Ber­lińc­zy­ków: .ber­lin jest nowym rozs­zerze­niem dome­ny, za pomocą któ­re­go będ­zie­ci­esz mógł stworzyć, dopa­so­waną do swoich potrzeb, włas­ną stronę internetową.

Rozs­zerze­nie dome­ny znaj­du­je się za ostat­nią krop­ką, np. „com”, „de”, „info” lub „org”. Podcz­as gdy roszerze­nie dome­ny „com” jest najc­zęściej spo­ty­kanym na całym świe­cie, w Nie­me­c­zech uży­wa się prze­de wszystkim rozs­zerze­nia „de”.

Od roku 2014 możesz rów­nież zaku­pić domenę z rozs­zerze­niem „ber­lin”. Oznac­za to dla Cie­bie, że możesz zasy­gna­li­zować już podcz­as wybier­a­nia nazwy stro­ny- nowa­tor­ską kom­bi­n­ac­ję- połącze­nia Two­je­go pomys­łu wraz rozs­zerze­niem .ber­lin poka­zu­je, co Cię porus­za, co ofe­ru­jesz lub skąd pochodzisz.

Dlac­ze­go potrze­bu­ję adre­su inter­neto­we­go z rozs­zerze­niem .ber­lin?

Za pomocą adre­su inter­neto­we­go z rozs­zerze­niem .ber­lin już poprzez nazwę stro­ny inter­neto­wej sygna­li­zu­jesz już poprzez przy­na­leż­ność do Berlina.

Twoi kli­en­ci są w Ber­li­nie? Odwied­za­ją­cy Two­ją stronę inter­neto­wą kojar­zą Cię z Ber­li­nem? Sprze­da­jesz swo­je pro­duk­ty lub świad­c­zy­sz swo­je usłu­gi głów­nie w Ber­li­nie? Twoi kli­en­ci szu­ka­ją w goog­le pojęć wraz z Ber­li­nem, np. „fryzjer Ber­lin” „oddział xyz Ber­lin” lub „ restau­rac­ja wło­s­ka Ber­lin”? Albo chcesz pokazać, gdzie znaj­du­je się sied­zi­ba Two­jej fir­my lub oddział w sto­li­cy lub nas­tęp­ne przy­jęcie czy też kole­j­ny pro­jekt? W takim razie adres inter­neto­wy .ber­lin jest najleps­zym rozwią­za­niem dla Ciebie.

Gdzie mogę zaku­pić adres inter­neto­wy .ber­lin?

Adres inter­neto­wy .ber­lin otrzy­masz u wie­lu dost­aw­ców usług inter­neto­wych np. 1&1, stra­to lub united-domains.

Zapy­ta­nie doty­c­zące dost­ep­ności adre­su na stro­nie www.dot.berlin pokaże Ci, czy dany adres jest jes­zc­ze dost­ęp­ny, u któ­re­go ope­ra­to­ra moż­na je zaku­pić i ile kosz­tu­je. U dost­aw­cy inter­netu otrzy­masz także wszyst­kie niez­będ­ne infor­mac­je abz stworzyć Two­ją nową stronę jak np. Webs­pace, home­page- krok po kro­ku i adres email.

SNiek­tó­re adre­sy inter­neto­we .ber­lin są szc­ze­gól­nie cen­ne, ze wzglę­du na ich zwię­złość, zin­dy­wi­dua­li­zowa­nie lub przez to, iż zawi­er­ają pojęcia, któ­re są bard­zo częs­to wys­zu­ki­wa­ne. Te tak zwa­ne adre­sy pre­mi­um możesz zaku­pić w nas­zym sklepie oraz u różnych dost­aw­ców usług internetowych/operatorów/ firm hostin­gowz­ch po stałej cenie. Zapy­ta­nie doty­c­zące dost­ep­ności adre­su na stro­nie wskaże, gdzie moż­na je zakupić.

Jak kor­zystać ze stro­ny inter­neto­wej .ber­lin?

Dla Two­jej stro­ny z rozs­zerze­niem .ber­lin ist­nie­je wie­le możlowości 

Jeś­li adres .ber­lin jest Two­im pierws­zym adre­sem, możesz go wykor­zystać dla Two­jej stro­ny lub adre­su email.
Jeś­li chcesz zare­je­s­tro­wać kole­j­ne dome­ny do ist­nie­jące­go adre­su jak np www.twoja-firma.pl, teraz www.twoja-firma.pl ist­nie­je wie­le spos­obów, jak pos­tę­pować w tym przy­pad­ku dalej:

1. Prze­kie­ro­wa­nie adre­su inter­neto­we­go .ber­lin na ist­nie­ją­cy adres internetowy.

W ten sposób możesz kor­zystać jed­no­c­ześ­nie z obu adresów. Załóż­my, że Twoi kli­en­ci są z Nie­miec, ale ich duża część także z Ber­li­na, oznac­zało­by to dodat­ko­wą szan­sę, aby zwrócić na sie­bie uwa­gę. Mógł­byś np. wydru­ko­wać spec­ja­lną ulot­kę dla Twoich kli­en­tów z Ber­li­na, rekla­mo­wać się lokal­nie i kor­zystać w tym celu z Twó­jej dome­ny .ber­lin. Za pomocą apli­ka­c­ji inter­neto­wych będ­zi­esz mógł ana­li­zować, kto odwied­ził Two­ją stronę inter­neto­wą poprzez domenę .ber­lin.

2. Prze­nie­sie­n­ie Two­jej dotych­cza­so­wej stro­ny inter­neto­wej na stronę .ber­lin.

Two­ja doty­cz­cza­so­wa stro­na inter­neto­wa nie przy­cią­g­nęła dotych­cz­as wie­lu kli­en­tów lub nie jest jes­zc­ze zna­na? Nie udało Ci się otrzy­mać wymar­zo­n­e­go adre­su z rozs­zerze­niem .dei jes­teś teraz online pod adre­sem dru­giej klasy?

Dzię­ki Two­jej nowej stro­nie .ber­lin masz szan­sę na zdo­by­cie i utrzy­ma­nie nowych kli­en­tów! Zasię­g­nij najl­epiej rady w agen­c­ji hostin­go­wej w przy­pad­ku zmi­a­ny adre­su. Jeś­li zmia­na adre­su prze­bie­gnie popraw­nie, Twój dotych­cza­so­wy ran­king w wys­zu­ki­war­ce inter­neto­wej zosta­nie zachowa­ny i będ­zie się wciąż poprawiał.

3. Twor­ze­nie dodat­kowej stro­ny inter­neto­wej za pomocą dome­ny .ber­lin.

Two­ja dotych­cza­so­wa stro­na podo­ba Ci się taka, jaka jest i odpowia­da zna­ko­mic­ie Two­jej stra­te­gii mar­ke­tin­go­wej online? Pla­nu­jesz jed­nak może kam­pa­nię albo przy­jęcie w Ber­li­nie, posia­dasz oddział w Ber­li­nie lub zar­ządzasz pro­jek­tem, któ­ry powin­ni­en mieć włas­ną stronę internetową?

Stwórz spec­ja­lną stronę z pasu­ją­cym rozs­zerze­niem .ber­lin jak np. www.kampanialetnia.berlin lub www.nastepnyprojekt.berlin. Jest to szc­ze­gól­nie efek­tyw­ne, jeś­li stro­na ta zosta­nie pozy­c­jo­no­wa­na na goog­le nie­za­leż­nie od Two­jej stan­dar­do­wej stro­ny internetowej.

Któ­ry adres inter­neto­wy .ber­lin jest dla mnie właściwy?

W zależ­ności od tego czy chciał­byś pod­kreś­lić Two­ją fir­mę lub kon­kret­ne hasło, możesz zare­je­s­tro­wać je jako adres inter­neto­wy www.twojanazwa.berlin www.praworodzinne.berlin lub www.kategoriaproduktu.berlin.

Pyta­nie, któ­re się nasu­wa, to „Cze­go szu­ka­ją użyt­kow­ni­cy inter­neto­wi, jeś­li mają zna­leźć właś­nie mnie? Według nazwy fir­my, mojej działal­ności czy kon­kret­ne­go hasła?

Jeś­li włas­na nazwa stała się już zna­na mar­ką, wów­cz­as nasu­wa się uży­cie adre­su www.twojanazwa.berlin. Jeś­li jed­nak chcesz być zna­le­zio­nym przez nowych kli­en­tów i chcesz zare­zer­wo­wać naj­bard­ziej poża­da­ne hasło, wów­cz­as nada­je się rac­zej nazwa www.praworodzinne.berlin

Jak prze­nieść mój adres inter­neto­wy .ber­lin od jed­ne­go ope­ra­to­ra usług inter­neto­wych do drugiego?

To bard­zo pros­te: Otrzy­mu­jesz od swo­je­go dost­aw­cy „kod auto­ry­za­cy­j­ny”, za pomocą któ­re­go możesz prze­nieść swój adres internetowy.

Waż­ne: prze­strz­egać wyty­cz­nych dost­aw­cy usług internetowych

Podaj prze­kie­ro­wa­nieę adre­su u nowe­go dostawcy

Złóż wnio­sek u dost­aw­cy o przesła­nie kodu do prze­nie­si­e­n­ia adresu

Ewen­tu­al­nie będą potrzeb­ne dalsze informacje

Podaj kod prze­nie­si­e­n­ia adre­su i ewen­tu­al­nie dalsze potrzeb­ne infor­mac­je u nowe­go dost­aw­cy usług internetowych

Pro­ces może się róż­nić od dost­aw­cy do dostawcy

W razie pytań oby dwa dost­aw­cy będa do dys­po­zy­c­ji jako nowi part­ner­zy umowy

Kto posia­da już adres inter­neto­wy .ber­lin?

www.sawade.berlinwww.boost.berlinwww.planetarium.berlin
www.mampe.berlinwww.like.berlinwww.palast.berlin

Jak otrzy­mać adres mailo­wy ‚ber­lin?

Możesz założyć pocz­tę inter­neto­wą u Two­je­go dost­aw­cy usług internetowych.

Do każ­de­go adre­su .ber­lin możesz założyć indi­wi­du­al­ne adre­sy e‑mail, np. Dla Two­je­go zes­połu, rod­zi­ny, przy­ja­ciół lub pro­jek­tów. Jeś­li chcesz tyl­ko jeden adres e‑mail, możesz go uzys­kać z nas­zej usłu­gi e‑mail: www.mail.berlin.

Chcesz być zawsze poin­for­mo­wa­ny o nowink­ach i otrzymy­wać pod­po­wied­zi doty­c­zące nowych rozwią­zań dla Two­jej stro­ny? Zare­je­s­truj się, aby otrzy­mać nasz biu­letyn (Ger­man).