Adre­sy inter­neto­we dla Ber­lińc­zy­ków: .ber­lin jest nowym rozszer­ze­niem dome­ny, za pomocą któ­re­go będ­zie­ci­esz mógł stwor­zyć, dopa­so­waną do swoich potrzeb, włas­ną stronę internetową.

Rozszer­ze­nie dome­ny znaj­du­je się za ost­at­nią krop­ką, np. „com”, „de”, „info” lub „org”. Podc­z­as gdy roszer­ze­nie dome­ny „com” jest najc­zęściej spo­ty­kanym na całym świe­cie, w Nie­me­c­zech uży­wa się prze­de wszyst­kim rozszer­ze­nia „de”.

Od roku 2014 możesz rów­nież zaku­pić domenę z rozszer­ze­niem „ber­lin”. Oznac­za to dla Cie­bie, że możesz zasy­gna­lizować już podc­z­as wybier­ania nazwy stro­ny- nowa­tor­ską kom­bi­nac­ję- połąc­ze­nia Two­jego pomysłu wraz rozszer­ze­niem .ber­lin poka­zu­je, co Cię porus­za, co ofe­ru­jesz lub skąd pochodzisz.

Dlac­ze­go potrze­bu­ję adre­su inter­neto­wego z rozszer­ze­niem .ber­lin?

Za pomocą adre­su inter­neto­wego z rozszer­ze­niem .ber­lin już poprzez nazwę stro­ny inter­neto­wej sygna­li­zu­jesz już poprzez przy­na­leż­ność do Berlina.

Twoi kli­en­ci są w Ber­li­nie? Odwied­za­ją­cy Two­ją stronę inter­neto­wą kojar­zą Cię z Ber­linem? Sprze­da­jesz swo­je pro­duk­ty lub świad­c­zy­sz swo­je usłu­gi głów­nie w Ber­li­nie? Twoi kli­en­ci szu­ka­ją w goog­le pojęć wraz z Ber­linem, np. „fryz­jer Ber­lin” „oddział xyz Ber­lin” lub „ restau­rac­ja wło­s­ka Ber­lin”? Albo chcesz poka­zać, gdzie znaj­du­je się sied­zi­ba Two­jej fir­my lub oddział w sto­li­cy lub nas­tęp­ne przy­jęcie czy też kole­j­ny pro­jekt? W takim razie adres inter­neto­wy .ber­lin jest naj­leps­zym roz­wią­za­niem dla Ciebie.

Gdzie mogę zaku­pić adres inter­neto­wy .ber­lin?

Adres inter­neto­wy .ber­lin otrzy­masz u wie­lu dostaw­ców usług inter­neto­wych np. 1&1, stra­to lub united-domains.

Zapy­ta­nie doty­c­zące dostep­ności adre­su na stro­nie www.dot.berlin pokaże Ci, czy dany adres jest jeszc­ze dostęp­ny, u któ­re­go ope­ra­tora moż­na je zaku­pić i ile kosz­tu­je. U dostaw­cy inter­ne­tu otrzy­masz także wszyst­kie niez­będ­ne infor­mac­je abz stwor­zyć Two­ją nową stronę jak np. Web­space, home­page- krok po kro­ku i adres email.

SNiek­tó­re adre­sy inter­neto­we .ber­lin są szc­ze­gól­nie cen­ne, ze wzglę­du na ich zwię­złość, zin­dy­wi­dua­lizowa­nie lub przez to, iż zawi­e­ra­ją pojęcia, któ­re są bard­zo częs­to wys­zu­ki­wa­ne. Te tak zwa­ne adre­sy pre­mi­um możesz zaku­pić w nas­zym sklepie oraz u różnych dostaw­ców usług internetowych/operatorów/ firm hos­tin­gowzch po stałej cenie. Zapy­ta­nie doty­c­zące dostep­ności adre­su na stro­nie wskaże, gdzie moż­na je zakupić.

Jak kor­zystać ze stro­ny inter­neto­wej .ber­lin?

Dla Two­jej stro­ny z rozszer­ze­niem .ber­lin ist­nie­je wie­le możlowości 

Jeś­li adres .ber­lin jest Two­im pierws­zym adre­sem, możesz go wykor­zystać dla Two­jej stro­ny lub adre­su email.
Jeś­li chcesz zare­jes­tro­wać kole­j­ne dome­ny do ist­nie­jące­go adre­su jak np www.twoja-firma.pl, teraz www.twoja-firma.pl ist­nie­je wie­le spo­s­o­bów, jak pos­tę­po­wać w tym przy­pad­ku dalej:

1. Prze­kie­ro­wa­nie adre­su inter­neto­wego .ber­lin na ist­nie­ją­cy adres internetowy.

W ten sposób możesz kor­zystać jed­no­c­ześ­nie z obu adresów. Załóż­my, że Twoi kli­en­ci są z Nie­miec, ale ich duża część także z Ber­li­na, oznac­zało­by to dodat­ko­wą szan­sę, aby zwrócić na sie­bie uwa­gę. Mógł­byś np. wydru­ko­wać spec­jal­ną ulot­kę dla Twoich kli­en­tów z Ber­li­na, rekla­mo­wać się lokal­nie i kor­zystać w tym celu z Twó­jej dome­ny .ber­lin. Za pomocą apli­ka­c­ji inter­neto­wych będ­zi­esz mógł ana­lizować, kto odwied­ził Two­ją stronę inter­neto­wą poprzez domenę .ber­lin.

2. Prze­nie­si­e­nie Two­jej dotych­c­z­a­so­wej stro­ny inter­neto­wej na stronę .ber­lin.

Two­ja doty­cz­c­z­a­so­wa stro­na inter­neto­wa nie przy­cią­gnęła dotych­c­z­as wie­lu kli­en­tów lub nie jest jeszc­ze zna­na? Nie udało Ci się otrzy­mać wymar­zo­n­ego adre­su z rozszer­ze­niem .dei jes­teś teraz online pod adre­sem dru­giej klasy?

Dzięki Two­jej nowej stro­nie .ber­lin masz szan­sę na zdo­by­cie i utrzy­ma­nie nowych kli­en­tów! Zasię­g­nij najl­epiej rady w agen­c­ji hos­tin­gowej w przy­pad­ku zmi­a­ny adre­su. Jeś­li zmi­a­na adre­su prze­bie­gnie popraw­nie, Twój dotych­c­z­a­so­wy ran­king w wys­zu­ki­w­ar­ce inter­neto­wej zosta­nie zacho­wa­ny i będ­zie się wciąż poprawiał.

3. Twor­ze­nie dodat­ko­wej stro­ny inter­neto­wej za pomocą dome­ny .ber­lin.

Two­ja dotych­c­z­a­so­wa stro­na podo­ba Ci się taka, jaka jest i odpo­wia­da zna­ko­mic­ie Two­jej stra­te­gii mar­ke­ting­owej online? Pla­nu­jesz jed­nak może kam­pa­nię albo przy­jęcie w Ber­li­nie, posia­dasz oddział w Ber­li­nie lub zar­ząd­zasz pro­jek­tem, który powin­ni­en mieć włas­ną stronę internetową?

Stwórz spec­jal­ną stronę z pasu­ją­cym rozszer­ze­niem .ber­lin jak np. www.kampanialetnia.berlin lub www.nastepnyprojekt.berlin. Jest to szc­ze­gól­nie efek­tyw­ne, jeś­li stro­na ta zosta­nie pozy­c­jo­no­wa­na na goog­le nie­za­leż­nie od Two­jej stan­dardo­wej stro­ny internetowej.

Który adres inter­neto­wy .ber­lin jest dla mnie właściwy?

W zależ­ności od tego czy chciał­byś pod­kreś­lić Two­ją fir­mę lub kon­kret­ne hasło, możesz zare­jes­tro­wać je jako adres inter­neto­wy www.twojanazwa.berlin www.praworodzinne.berlin lub www.kategoriaproduktu.berlin.

Pyta­nie, któ­re się nasu­wa, to „Cze­go szu­ka­ją użyt­kow­ni­cy inter­neto­wi, jeś­li mają zna­leźć właś­nie mnie? Według nazwy fir­my, mojej działal­ności czy kon­kret­n­ego hasła?

Jeś­li włas­na nazwa stała się już zna­na mar­ką, wów­c­z­as nasu­wa się uży­cie adre­su www.twojanazwa.berlin. Jeś­li jed­nak chcesz być zna­le­zionym przez nowych kli­en­tów i chcesz zare­zer­wo­wać naj­bard­ziej poża­da­ne hasło, wów­c­z­as nada­je się rac­zej nazwa www.praworodzinne.berlin

Jak prze­nieść mój adres inter­neto­wy .ber­lin od jed­n­ego ope­ra­tora usług inter­neto­wych do drugiego?

To bard­zo pros­te: Otrzy­mu­jesz od swo­jego dostaw­cy „kod auto­ry­za­cy­j­ny”, za pomocą któ­re­go możesz prze­nieść swój adres internetowy.

Waż­ne: przestrz­e­gać wyty­cz­nych dostaw­cy usług internetowych

Podaj prze­kie­ro­wa­nieę adre­su u nowego dostawcy

Złóż wni­o­sek u dostaw­cy o przesła­nie kodu do prze­nie­si­e­nia adresu

Ewen­tu­al­nie będą potrzeb­ne dals­ze informacje

Podaj kod prze­nie­si­e­nia adre­su i ewen­tu­al­nie dals­ze potrzeb­ne infor­mac­je u nowego dostaw­cy usług internetowych

Pro­ces może się róż­nić od dostaw­cy do dostawcy

W razie pytań oby dwa dostaw­cy będa do dys­po­zy­c­ji jako nowi part­ner­zy umowy

Kto posia­da już adres inter­neto­wy .ber­lin?

www.sawade.berlinwww.boost.berlinwww.planetarium.berlin
www.mampe.berlinwww.like.berlinwww.palast.berlin

Jak otrzy­mać adres mai­lo­wy ‚ber­lin?

Możesz założyć pocz­tę inter­neto­wą u Two­jego dostaw­cy usług internetowych.

Do każ­de­go adre­su .ber­lin możesz założyć indi­wi­du­al­ne adre­sy e‑mail, np. Dla Two­jego zes­połu, rod­zi­ny, przy­ja­ciół lub pro­jek­tów. Jeś­li chcesz tyl­ko jeden adres e‑mail, możesz go uzys­kać z nas­zej usłu­gi e‑mail: www.mail.berlin.

Chcesz być zaw­s­ze poin­for­mo­wa­ny o nowin­kach i otrzy­my­wać pod­po­wied­zi doty­c­zące nowych roz­wią­zań dla Two­jej stro­ny? Zare­jes­truj się, aby otrzy­mać nasz biu­letyn (Ger­man).