Ber­lin­li­ler için İnt­ern­et adres­le­ri: .ber­lin yeni İnt­ern­et eki­dir. Bun­un­la size en uygun ken­di İnt­ern­et adres­i­ni­zi oluşturabilirsiniz.

İnt­ern­et eki, bütün İnt­ern­et adres­ler­inde­ki son nok­tayı izley­en söz­cük­tür; örneğin „.com”, „.de”, „.info” ya da „.org” gibi. Tüm dün­ya­da en yay­gın kul­lanılan ek „.com” olma­k­la ber­a­ber, Alman­ya’­da daha çok „.de” kul­lanılm­akt­a­dır. Ancak 2014, Ber­lin­li­ler için İnt­ern­et adres­le­ri ve yılın­dan bu yana artık sonuna .ber­lin eki­ni alan bir İnt­ern­et adre­si de kul­lana­bi­lir­si­niz. Bun­un sizin için anlamı, İnt­ern­et say­fanı­za bir isim seç­me sırasın­da bile bir sin­y­al ver­e­bil­mek­tir: Sizin ken­di ide­ler­iniz ile .ber­lin eki­nin bir­lik­te oluş­tur­a­cakları çar­pıcı bir­leşim, sizin ken­di hedef­ler­ini­zi, sunu­larını­zı, ya da kay­nağını­zı dile geti­re­cek­tir. Örneğin www.iyi-yemek.berlin gibi bir İnt­ern­et adre­si hemen göze çar­par ve müşte­ri­ler­ini­zin aklın­da daha iyi kalır.

.ber­lin-İnt­ern­et adre­si bana ne verir?

.ber­lin-İnt­ern­et adre­si sizin Ber­lin’­le olan bağını­zı daha baş­tan, ismi­yle yansıtacaktır.

Müşte­ri­ler­iniz Ber­lin’­de mi? İnt­ern­et ziya­re­t­çi­ler­ini­zi Ber­lin’e mi bağlıyor­sunuz? Ürün­ler­ini­zi ve hiz­met­ler­ini­zi en çok Ber­lin’­de mi satıyor­sunuz? Müşte­ri­ler­iniz Goo­g­le’­da arar­ken, örneğin, „Kua­för Ber­lin”, „ABC şube­si Ber­lin” ya da „İtal­yan lokan­tası Ber­lin” gibi, „kav­ram + Ber­lin” şeklin­de mi arıyorlar? Fir­manı­zın mer­ke­zin­in veya bir şube­s­i­nin başkent­te olduğu­na ya da gele­cek etkin­liği­ni­zin / pro­je­ni­zin bura­da ola­cağı­na mı işa­ret etmek isti­yor­sunuz? İşte tüm bu dur­um­lar­da .ber­lin-İnt­ern­et adre­si tam sizin için biçil­miş kaftandır.

.ber­lin-İnt­ern­et adresi­ni nere­den alabilirim?

.ber­lin-İnt­ern­et adres­le­ri­ni pek çok Pro­vi­der’­ler­den ala­bi­lir­si­niz – örneğin 1&1, Stra­to ve united-domains gibi.

İsim araş­tır­ma­da bizim www.dot.berlin adre­si­miz size arzu ettiği­niz adres­in ser­best olup olma­dığını, han­gi İnt­ern­et pro­vi­der’­den alına­bil­eceği­ni ve fiya­tının ne olduğunu gös­ter­ir. Web­space, Home­page-araç kutu­su ve e pos­ta adres­le­ri gibi İnt­ern­et say­fanız için gere­kli tüm diğer araç ve bil­gi­le­ri ise pro­vi­der üzerinden elde edebilirsiniz.

Bazı İnt­ern­et adres­le­ri, kısalıkları ve belir­gin­li­kle­ri nede­ni­yle ya da çok sık aranan kav­ram­ları içer­di­kle­ri için öze­l­lik­le değer­li­dir. Adı­na pre­mi­um-İnt­ern­et-adres­le­ri deni­len bu adres­le­ri „www.shop.berlin” mar­ke­timiz­de sab­it fiyat­lar karşılığın­da değişik pro­vi­der’­ler­den satın ala­bi­lir­si­niz. Sizin www.dot.berlin üzerinden yapa­cağınız „isim ser­best mi” araş­tır­ması, bun­ları nere­ler­de bula­cağını­zı gösterecektir.

.ber­lin-İnt­ern­et adresin­den nasıl yararlanırım?

.ber­lin-İnt­ern­et adres­li bir say­fa, size tüm ola­nakları açık tutar.

Eğer .ber­lin adre­si sizin ilk İnt­ern­et adres­i­niz­se, onu İnt­ern­et say­fanız ya da e‑postanız için kul­lana­bi­lir­si­niz. Eğer – örneğin www.sizin-firma.de gibi – var olan bir adres­i­ni­ze ek ola­rak şim­di bir de www.sizin-firma.berlin adresi­ni kay­dett­ir­diy­sen­iz, değişik yol­lar takip edebilirsiniz:

1. Yeni .ber­lin-Inter­net adresi­ni mev­cut İnt­ern­et adres­i­ni­ze yönlendirebilirsiniz.

Böyle­ce her iki adre­si paralel ola­rak kul­lana­bi­lir­si­niz. Örneğin müşte­ri­ler­iniz tüm Alman­ya’­dan geli­yor­sa, ama bun­ların önem­li bir bölümü Ber­lin’­den­se, bu, onların dik­ka­ti­ni ken­di üzer­ini­ze çek­mek için ek bir olan­ak­tır. Örneğin Ber­lin­li müşte­ri­ler­iniz için özel bir broşür basa­bi­lir, yerel yönelim­li reklam­lar yapar, bunu yapar­ken de .ber­lin-İnt­ern­et adres­i­ni­zi kul­lanır­sınız. Böy­le­lik­le İnt­ern­et say­fası ana­liz yazılım­larınız­da say­fanı­za kim­le­rin yeni .ber­lin-İnt­ern­et adre­si üzerinden eriş­miş olduğunu ana­liz edebilirsiniz.

2. Bugü­ne kadar­ki İnt­ern­et adres­i­ni­zi .ber­lin-İnt­ern­et adres­i­ne taşıyabilirsiniz.

Eski İnt­ern­et adres­i­niz say­fanı­za pek az mı müş­te­ri çeke­bil­di? Ya da zaten henüz tanın­mıyor mu? Ya da siz asıl ist­ediği­niz .de adresi­ni ala­mamış ve ancak ikin­ci sınıf bir adres­le mi yetin­mek zor­unda kalmıştınız?

Şim­di .ber­lin adres­i­niz­le her şeye yen­i­den başla­ma ola­nağını elde edi­yor­sunuz! En iyisi taşı­ma işle­mi için bir acen­teye danış­manız­dır. Taşı­mayı doğru şekil­de yapar­sanız, hem bugü­ne kadar­ki ara­ma maki­ne­si-önce­lik-sıranı­zı muha­fa­za eder, hem de daha da iyileş­tir­ir­si­niz. Eski İnt­ern­et adres­i­ni­zi yeni .ber­lin adres­i­ni­ze yönlendirebilirsiniz.

3. Yeni .ber­lin-İnt­ern­et adres­i­niz­le yeni bir İnt­ern­et say­fası oluşturabilirsiniz.

Eski İnt­ern­et say­fanız­dan bu hali­yle mem­nun musunuz? Bu say­fa sizin ile­tişim ve çevri­mi­çi pazar­la­ma stra­te­ji­ler­ini­ze çok güzel uygun mu düşüyor? Ama Ber­lin’­de de bir kam­panya ya da bir etkin­lik mi plan­lıyor­sunuz? Ber­lin’­de başlı başı­na ken­di İnt­ern­et say­fası üzerinden işleye­cek bir Ber­lin Şube­si ya da pro­je­si mi söz konusu?

Öyley­se bu ama­çla­ra uygun bir .ber­lin-İnt­ern­et adre­si altın­da yeni bir İnt­ern­et say­fası kur­ar­sınız: Örneğin www.baharkampanyası.berlin ya da www.yeniproje.berlin gibi. Bu, hele yeni say­fa Goo­g­le’­da stand­art İnt­ern­et say­fasın­dan bağım­sız ola­rak kon­um­lan­dırıla­cak­sa, öze­l­lik­le önem kazanır.

Bana en uygun .ber­lin-İnt­ern­et adre­si hangisidir?

Duru­ma göre fir­manı­zın adını ya da bel­li bir ara­ma kav­ramını öne çık­ar­mak isti­yor­sanız, İnt­ern­et adre­si ola­rak www.kendiisminiz.berlin, www.familienrecht.berlin ya da www.produktkategorie.berlin adresi­ni kaydettirebilirsiniz.

Bura­da ken­di ken­di­ni­ze sor­manız gere­ken soru şudur: „Beni bul­malarını ist­ediğim İnt­ern­et kul­lanıcıları neyi ara­ya­caklar­dır? Bir fir­ma adını mı, benim yap­tığım işi mi yoksa bel­li bir kav­ramı mı?” ?

Eğer ken­di ismi­niz bir mar­ka hali­ne gel­miş­se, bel­ki www.kendiisminiz.berlin uygun seçim ola­bi­lir. Ama yeni müşte­ri­le­rin sizi keş­fet­mele­ri­ni isti­yor­sanız ve amaç, uğru­na müca­de­le ver­i­len bir kav­ramı ele geçir­mek­se, örneğin www.familienrecht.berlin ya da www.american-cars.berlin daha uygun çözüm­ler olur.

.ber­lin-Inter­net adre­si­mi bir pro­vi­der’­den baş­ka biri­ne nasıl naklederim?

Çok kolay – önce­ki sağlayıcınız­dan „auth code” a ihti­yacınız var.

Önem­li: Pro­vi­der’in tali­mat­ları­na uyulmalıdır

Adres­in taşın­ması yeni pro­vi­der’e bildirilmelidir.

Nakil kodu eski pro­vi­der’­den istenmelidir.

Muh­te­melen baş­ka ver­i­ler de gere­kli olabilir.

Nakil kodunu ve var­sa istenen baş­ka ver­i­le­ri yeni pro­vi­der’e veriniz.

Süreç pro­vi­der’­den pro­vi­der’e far­klı olabilir.

Soru­larınız var­sa her iki pro­vi­der de söz­leş­me ve görüş­me part­ner­iniz ola­rak yar­dımcı olacaklardır.

Kim­ler bir .ber­lin-İnt­ern­et adre­si kullanıyor?

www.sawade.berlinwww.boost.berlinwww.planetarium.berlin
www.mampe.berlinwww.like.berlinwww.palast.berlin

.ber­lin ile nasıl e‑posta adre­si oluştururum?

Pro­vi­der­iniz­le İnt­ern­et adres­i­niz üzerinden e‑posta adres­le­ri kurabilirsiniz.

Her .ber­lin-İnt­ern­et adre­si üzerinden ayrı ayrı kişi­sel e‑posta adres­le­ri kura­bi­lir­si­niz: Örneğin timi­niz, aile­niz, arka­daşlarınız ya da pro­je­ler­iniz için. Yal­nız­ca bir e‑posta adre­si isti­yor­sanız, bizim­le de rezer­vasyon yap­tıra­bi­lir­si­niz: www.mail.berlin.

Geliş­mel­er­den haber­iniz olsun ve İnt­ern­et say­fanı­za „tav­si­ye­ler & ustalıklar” ile­til­sin isti­yor musunuz? Öyley­se bizim news­let­ter yayın­larımı­za abo­ne olunuz.(German).