Ber­lin­li­ler için İnt­ern­et adres­le­ri: .ber­lin yeni İnt­ern­et eki­dir. Bun­un­la size en uygun ken­di İnt­ern­et adre­s­i­ni­zi oluşturabilirsiniz.

İnt­ern­et eki, bütün İnt­ern­et adres­ler­in­de­ki son nok­tayı izley­en söz­cük­tür; örneğin „.com”, „.de”, „.info” ya da „.org” gibi. Tüm dün­ya­da en yay­gın kul­lanılan ek „.com” olmakla bera­ber, Alman­ya’­da daha çok „.de” kul­lanılm­akt­a­dır. Ancak 2014, Ber­lin­li­ler için İnt­ern­et adres­le­ri ve yılın­dan bu yana artık sonu­na .ber­lin eki­ni alan bir İnt­ern­et adre­si de kul­lana­bi­lir­si­niz. Bunun sizin için anlamı, İnt­ern­et say­fanı­za bir isim seç­me sırasın­da bile bir sin­yal vere­bil­mek­tir: Sizin ken­di ide­leri­niz ile .ber­lin eki­nin bir­lik­te oluş­tu­ra­ca­kları çar­pıcı bir­leşim, sizin ken­di hede­fler­i­ni­zi, sun­u­larını­zı, ya da kay­nağını­zı dile geti­re­cek­tir. Örneğin www.iyi-yemek.berlin gibi bir İnt­ern­et adre­si hemen göze çar­par ve müşte­ri­ler­i­ni­zin aklın­da daha iyi kalır.

.ber­lin-İnt­ern­et adre­si bana ne verir?

.ber­lin-İnt­ern­et adre­si sizin Ber­lin’­le olan bağını­zı daha baş­tan, ismi­yle yansıtacaktır.

Müşte­ri­ler­i­niz Ber­lin’­de mi? İnt­ern­et ziya­re­t­çi­ler­i­ni­zi Ber­lin’e mi bağlıyor­s­u­nuz? Ürün­ler­i­ni­zi ve hiz­met­ler­i­ni­zi en çok Ber­lin’­de mi satıyor­s­u­nuz? Müşte­ri­ler­i­niz Goog­le’­da arar­ken, örneğin, „Kuaför Ber­lin”, „ABC şube­si Ber­lin” ya da „İtal­yan lokan­tası Ber­lin” gibi, „kav­ram + Ber­lin” şek­lin­de mi arıyorlar? Fir­manı­zın mer­ke­zinin veya bir şube­s­i­nin baş­kent­te olduğu­na ya da gele­cek etkin­liği­ni­zin / pro­je­ni­zin bura­da ola­cağı­na mı işa­ret etmek isti­yor­s­u­nuz? İşte tüm bu durum­lar­da .ber­lin-İnt­ern­et adre­si tam sizin için biçil­miş kaftandır.

.ber­lin-İnt­ern­et adre­si­ni nereden alabilirim?

.ber­lin-İnt­ern­et adres­leri­ni pek çok Pro­vi­der’­ler­den ala­bi­lir­si­niz – örneğin 1&1, Stra­to ve united-domains gibi.

İsim araş­tırma­da bizim www.dot.berlin adre­si­miz size arzu ettiği­niz adre­sin ser­best olup olm­a­dığını, han­gi İnt­ern­et pro­vi­der’­den alına­bile­ceği­ni ve fiya­tının ne olduğunu gös­ter­ir. Webs­pace, Home­page-araç kutu­su ve e pos­ta adres­le­ri gibi İnt­ern­et say­fanız için gere­kli tüm diğer araç ve bil­gi­le­ri ise pro­vi­der üzerin­den elde edebilirsiniz.

Bazı İnt­ern­et adres­le­ri, kısalı­kları ve belir­gin­li­kle­ri nedeni­yle ya da çok sık aran­an kav­ram­ları içer­di­kle­ri için öze­l­lik­le değer­li­dir. Adı­na pre­mi­um-İnt­ern­et-adres­le­ri deni­len bu adres­le­ri „www.shop.berlin” mar­ke­timiz­de sabit fiy­at­lar karşılığın­da değişik pro­vi­der’­ler­den satın ala­bi­lir­si­niz. Sizin www.dot.berlin üzerin­den yapa­cağınız „isim ser­best mi” araş­tır­ması, bun­ları nereler­de bula­cağını­zı gösterecektir.

.ber­lin-İnt­ern­et adresin­den nasıl yararlanırım?

.ber­lin-İnt­ern­et adres­li bir say­fa, size tüm ola­na­kları açık tutar.

Eğer .ber­lin adre­si sizin ilk İnt­ern­et adre­s­i­niz­se, onu İnt­ern­et say­fanız ya da e‑postanız için kul­lana­bi­lir­si­niz. Eğer – örneğin www.sizin-firma.de gibi – var olan bir adre­s­i­ni­ze ek ola­rak şim­di bir de www.sizin-firma.berlin adre­si­ni kay­dettir­diy­se­niz, değişik yol­lar takip edebilirsiniz:

1. Yeni .ber­lin-Inter­net adre­si­ni mev­cut İnt­ern­et adre­s­i­ni­ze yönlendirebilirsiniz.

Böyle­ce her iki adre­si paral­el ola­rak kul­lana­bi­lir­si­niz. Örneğin müşte­ri­ler­i­niz tüm Alman­ya’­dan geli­yor­sa, ama bun­ların önem­li bir bölümü Ber­lin’­den­se, bu, onların dik­ka­ti­ni ken­di üzer­i­ni­ze çek­mek için ek bir olan­ak­tır. Örneğin Ber­lin­li müşte­ri­ler­i­niz için özel bir broşür basa­bi­lir, yerel yönelim­li reklam­lar yapar, bunu yapar­ken de .ber­lin-İnt­ern­et adre­s­i­ni­zi kul­lanır­sınız. Böy­lelik­le İnt­ern­et say­fası ana­liz yazılım­larınız­da say­fanı­za kim­le­rin yeni .ber­lin-İnt­ern­et adre­si üzerin­den eriş­miş olduğunu ana­liz edebilirsiniz.

2. Bug­ü­ne kadar­ki İnt­ern­et adre­s­i­ni­zi .ber­lin-İnt­ern­et adre­si­ne taşıyabilirsiniz.

Eski İnt­ern­et adre­s­i­niz say­fanı­za pek az mı müş­te­ri çeke­bil­di? Ya da zaten henüz tanın­mıyor mu? Ya da siz asıl istediği­niz .de adre­si­ni ala­mamış ve ancak ikin­ci sınıf bir adres­le mi yetin­mek zor­unda kalmıştınız?

Şim­di .ber­lin adre­s­i­niz­le her şeye yen­i­den başla­ma olanağını elde edi­yor­s­u­nuz! En iyi­si taşı­ma işle­mi için bir acen­teye danış­manız­dır. Taşı­mayı doğ­ru şekil­de yapar­sanız, hem bug­ü­ne kadar­ki ara­ma maki­ne­si-önce­lik-sıranı­zı muha­fa­za eder, hem de daha da iyileş­tirir­si­niz. Eski İnt­ern­et adre­s­i­ni­zi yeni .ber­lin adre­s­i­ni­ze yönlendirebilirsiniz.

3. Yeni .ber­lin-İnt­ern­et adre­s­i­niz­le yeni bir İnt­ern­et say­fası oluşturabilirsiniz.

Eski İnt­ern­et say­fanız­dan bu hali­yle mem­nun musu­nuz? Bu say­fa sizin ile­tişim ve çevri­mi­çi pazar­la­ma stra­te­ji­ler­i­ni­ze çok güzel uygun mu düşüyor? Ama Ber­lin’­de de bir kam­panya ya da bir etkin­lik mi plan­lıyor­s­u­nuz? Ber­lin’­de başlı başı­na ken­di İnt­ern­et say­fası üzerin­den işleye­cek bir Ber­lin Şube­si ya da pro­je­si mi söz konusu?

Öyley­se bu ama­çla­ra uygun bir .ber­lin-İnt­ern­et adre­si altın­da yeni bir İnt­ern­et say­fası kur­ar­sınız: Örneğin www.baharkampanyası.berlin ya da www.yeniproje.berlin gibi. Bu, hele yeni say­fa Goog­le’­da stan­dart İnt­ern­et say­fasın­dan bağım­sız ola­rak kon­um­lan­dırıla­cak­sa, öze­l­lik­le önem kazanır.

Bana en uygun .ber­lin-İnt­ern­et adre­si hangisidir?

Duru­ma göre fir­manı­zın adını ya da bel­li bir ara­ma kav­ramını öne çık­ar­mak isti­yor­sanız, İnt­ern­et adre­si ola­rak www.kendiisminiz.berlin, www.familienrecht.berlin ya da www.produktkategorie.berlin adre­si­ni kaydettirebilirsiniz.

Bura­da ken­di ken­di­ni­ze sor­manız gere­ken soru şudur: „Beni bul­ma­larını istediğim İnt­ern­et kul­lanıcıları neyi ara­ya­ca­klar­dır? Bir fir­ma adını mı, benim yap­tığım işi mi yok­sa bel­li bir kav­ramı mı?” ?

Eğer ken­di ismi­niz bir mar­ka hali­ne gel­miş­se, bel­ki www.kendiisminiz.berlin uygun seçim ola­bi­lir. Ama yeni müşte­ri­le­rin sizi keş­fet­meleri­ni isti­yor­sanız ve amaç, uğru­na müca­de­le veri­len bir kav­ramı ele geçir­mek­se, örneğin www.familienrecht.berlin ya da www.american-cars.berlin daha uygun çözüm­ler olur.

.ber­lin-Inter­net adre­si­mi bir pro­vi­der’­den baş­ka biri­ne nasıl naklederim?

Çok kolay – önce­ki sağlay­ıcınız­dan „auth code” a ihti­yacınız var.

Önem­li: Pro­vi­der’in tali­ma­tları­na uyulmalıdır

Adre­sin taşın­ması yeni pro­vi­der’e bildirilmelidir.

Nakil kodu eski pro­vi­der’­den istenmelidir.

Muh­teme­len baş­ka veri­ler de gere­kli olabilir.

Nakil kodunu ve var­sa istenen baş­ka veri­le­ri yeni pro­vi­der’e veriniz.

Süreç pro­vi­der’­den pro­vi­der’e far­k­lı olabilir.

Soru­larınız var­sa her iki pro­vi­der de söz­leş­me ve görüş­me part­ner­i­niz ola­rak yar­dımcı olacaklardır.

Kim­ler bir .ber­lin-İnt­ern­et adre­si kullanıyor?

www.sawade.berlinwww.boost.berlinwww.planetarium.berlin
www.mampe.berlinwww.like.berlinwww.palast.berlin

.ber­lin ile nasıl e‑posta adre­si oluştururum?

Pro­vi­der­i­niz­le İnt­ern­et adre­s­i­niz üzerin­den e‑posta adres­le­ri kurabilirsiniz.

Her .ber­lin-İnt­ern­et adre­si üzerin­den ayrı ayrı kişi­sel e‑posta adres­le­ri kura­bi­lir­si­niz: Örneğin timi­niz, aile­niz, arka­daşlarınız ya da pro­je­ler­i­niz için. Yalnız­ca bir e‑posta adre­si isti­yor­sanız, bizim­le de rezer­v­a­syon yap­tı­ra­bi­lir­si­niz: www.mail.berlin.

Geliş­mel­er­den haber­i­niz olsun ve İnt­ern­et say­fanı­za „tav­si­ye­ler & ustalı­klar” ile­til­sin isti­yor musu­nuz? Öyley­se bizim news­let­ter yay­ın­ları­mı­za abo­ne olunuz.(German).